Τι είναι το πιστοποιητικό CE;

Συνοπτικά Στοιχεία

Είναι το πιστοποιητικό που καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να διασφαλίσει ότι ο αλουμινοκατασκευαστής πληροί στις κατασκευές του τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές διαδικασίες που έχει θεσπίσει η παραγωγός εταιρεία (EUROPA) βάσει του Κανονισμού 305/11, και οι οποίες εναρμονίζονται με το πρότυπο ΕΝ 14351-1, αναφορικά με την κατασκευή πορτών και παραθύρων αλουμινίου. 

Σκοπός
Ο σκοπός της Σήμανσης CE είναι η διαφάνεια σε ότι αφορά στις επιδόσεις του κουφώματος για την προστασία του τελικού χρήστη και του κατασκευαστή: η αντίληψη επομένως ότι γνωρίζει ο κατασκευαστής αυτό που πουλά και αυτό που παράγει – και για την αγορά – αυτό που αγοράζει. 

CE
Συνοδευτικά έγγραφα που θα πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή αλουμινίου

1) Δήλωση Επιδόσεων CE:
Είναι η παραδοχή του κατασκευαστή, η οποία εκδίδεται με δική του ευθύνη, πως τα προϊόντα που κατασκεύασε συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και τα αντίστοιχα πρότυπα αναφοράς που αφορούν την “Αεροδιαπερατότητα”, την “Υδατοστεγανότητα” και την “Αντοχή σε Ανεμοπίεση”. Μπορείτε να κατεβάσετε Πρότυπη Δήλωση Επιδόσεων CE εδώ

2) Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Πρέπει να υπάρχει στα συνοδευτικά έγγραφα ένας αντίστοιχος πίνακας για κάθε κούφωμα, που να περιγράφει τα χαρακτηριστικά του.

3) Εγγύηση:
Τα κουφώματα πρέπει να συνοδεύονται από ένα έγγραφο που ορίζει την εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής για την καλή και εύρυθμη λειτουργία των κουφωμάτων.

4) Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης:
Τα κουφώματα πρέπει να συνοδεύονται από ένα έγγραφο με οδηγίες για την σωστή χρήση και συντήρηση τους. 

Αναλυτικά Στοιχεία 

Η σήμανση CE δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ και, κατά συνέπεια, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Με την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με δική του ευθύνη, ότι το προϊόν ικανοποιεί όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση CE, και συνεπώς μπορεί να πωληθεί σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν). Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε άλλες χώρες και πωλούνται στον ΕΟΧ.

Ωστόσο, δεν απαιτείται για όλα τα προϊόντα να φέρουν το σήμα CE, αλλά μόνον οι κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στις οδηγίες της ΕΕ για τη σήμανση CE.

Η σήμανση CE δεν δηλώνει ότι ένα προϊόν κατασκευάστηκε στον ΕΟΧ, αλλά απλά ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί προτού κυκλοφορήσει στην αγορά και συνεπώς ικανοποιεί τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις (π.χ. εναρμονισμένο επίπεδο ασφάλειας) που επιτρέπουν την πώλησή του σε αυτή την αγορά. Ειδικότερα, σημαίνει ότι ο κατασκευαστής:

 • επαλήθευσε τη συμμόρφωση του προϊόντος με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στις ισχύουσες οδηγίες και
 • φρόντισε για την εξέτασή του από ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, εφόσον αυτό προβλέπουν οι ισχύουσες οδηγίες.

Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την κατάρτιση τεχνικού φακέλου, την έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης, καθώς και για την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν. Οι διανομείς πρέπει να ελέγχουν ότι το προϊόν φέρει το σήμα CE και ότι έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν το προϊόν εισάγεται από χώρα εκτός ΕΟΧ, ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα για όποιον τα ζητήσει.

Εφαρμογή
Η Σήμανση CE αφορά πόρτες και παράθυρα, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα αναφοράς:

ΕΝ 14351-1: Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού. Αυτό το πρότυπο θα ολοκληρωθεί με το 2ο και 3ο μέρος που βρίσκονται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσής τους (pr EN 14351-2: Eσωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού και pr EN 14351-3: Παράθυρα και συστήματα θυρών για πεζούς με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού).

Όμως προς το παρόν, αναφερόμαστε μόνο στο πρότυπο αναφοράς ΕΝ 14351-1.

Δεν είναι σήμα προέλευσης ή ποιότητας
Η Σήμανση CE δεν είναι σήμα προέλευσης, ούτε σήμα ποιότητας.

 • Η Σήμανση CE είναι η δήλωση πιστότητας στα ελάχιστα επίπεδα επιδόσεων που δηλώνονται από τον κατασκευαστή κουφωμάτων.

Ισχύς
Όλα τα κουφώματα που παράγονται και πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν την Σήμανση CE υποχρεωτικά από την 1η Φεβρουαρίου 2010.

Ένα κούφωμα με την Σήμανση CE είναι:
Συμμορφούμενο με την Οδηγία Δομικών Προϊόντων CEE 89/106 (CPD) και με το σχετικό κατευθυντήριο έγγραφο (Guidance paper) M.

 • Ικανοποιεί τις προδιαγραφές του προτύπου αναφοράς ΕΝ 14351-1.

Σήμανση των κουφωμάτων
Στην «ετικέτα» πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή u954 και οι επιδόσεις του προϊόντος, «όπως αυτό περιγράφεται στο ΕΝ 14351-1» και επομένως να τεκμηριώνει ότι το τελικό προϊόν ικανοποιεί προκαθορισμένες απαιτήσεις και έχει συγκεκριμένες δηλωμένες επιδόσεις, για τις οποίες ο κατασκευαστής του κουφώματος έχει την πλήρη ευθύνη. Οι «ετικέτες» μπορεί να τοποθετούνται επάνω στο κούφωμα, ή στην συσκευασία του ή ακόμη και να είναι ως συνοδευτικό έγγραφο του κουφώματος.

Εκτός από την «ετικέτα», ο κατασκευαστής πρέπει να δίνει στον τελικό χρήστη και την Δήλωση Επιδόσεων – όπου αναφέρεται ότι το κούφωμα συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τις οδηγίες αναφοράς.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις
Ο κατασκευαστής του κουφώματος, για να έχει το δικαίωμα εναπόθεση της Σήμανσης CE, θα πρέπει να έχει:

 • ΑΔΤ – Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ). Τα αποτελέσματα των δοκιμών (έκθεση δοκιμής) που έχουν γίνει σε κούφωμα – δείγμα σε κοινοποιημένο εργαστήριο και δηλώνουν τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του κουφώματος.
 • Έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας (FPC). Συγκεκριμένο σχέδιο ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας (FPC) ώστε να εγγυάται την συμμόρφωση όλων των κουφωμάτων που παράγει με τα δηλωμένα χαρακτηριστικά των δοκιμών και τις επαληθεύσεις των υπολογισμών του κοινοποιημένου εργαστηρίου.

Απαιτήσεις
Χαρακτηριστικά επιδόσεων ενός κουφώματος. Τα δηλωμένα χαρακτηριστικά ενός κουφώματος μπορούν να είναι 4 τύπων:

 • Γενικές υποχρεωτικές απαιτήσεις.
 • Ειδικές υποχρεωτικές απαιτήσεις.
 • Γενικές προαιρετικές απαιτήσεις.
 • Ειδικές προαιρετικές απαιτήσεις

Γενικές υποχρεωτικές απαιτήσεις
Αντίσταση στην ανεμοπίεση (ΕΛΟΤ EN 12211)

 • Υδατοστεγανότητα (ΕΛΟΤ EN 1027)
 • Διαπερατότητα αέρα (ΕΛΟΤ EN 1026)
 • Ηχομονωτική ικανότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ 14351)
 • Θερμομoνωτική ικανότητα (ΕΛΟΤ EN 12412.02,ΕΛΟΤ EN ISO 10077.02)
 • Οπτικές και θερμικές ιδιότητες των υαλοπινάκων
 • Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας (ΕΝ14609/ΕΝ 948 ή με υπολογιστικές μεθόδους).

Στην κατασκευή των κουφωμάτων, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ουσίες και υλικά δυνητικά επιβλαβή για την υγεία και τα προαναφερθέντα πρότυπα ταξινομούν τους τρόπους των δοκιμών και την κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ειδικές υποχρεωτικές απαιτήσεις
Αντοχή σε φορτίο χιονιού (φεγγίτες, παράθυρα στέγης) 

 • Αντοχή σε κρούση (όπου απαιτείται από την εθνική νομοθεσία)

Γενικές προαιρετικές απαιτήσεις
Αντοχή στην παραβίαση

 • Αντοχή σε σφαίρες
 • Αντοχή σε εκρήξεις
 • Μηχανική αντίσταση
 • Μηχανική ανθεκτικότητα
 • Καταπόνηση χειρισμού

Ειδικές προαιρετικές απαιτήσεις
Αερισμός (αν υπάρχουν διατάξεις αερισμού)

 • Επιπεδότητα των φύλλων

Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ITT)
Ο κατασκευαστής μπορεί να προμηθευτεί τις εκθέσεις των αποτελεσμάτων των αρχικών δοκιμών τύπου του κουφώματος – δείγμα με τρεις τρόπους:

1. Κάνοντας ο ίδιος δοκιμές σε κοινοποιημένο εργαστήριο και επιλέγοντας την τυπολογία και τις διαστάσεις του κουφώματος – δείγμα.

2. Με χρήση διαδοχικών αρχικών δοκιμών τύπου (cascading ITT).

3. Με χρήση διαμοιρασμένων αποτελεσμάτων αρχικών δοκιμών τύπου (shared ITT).

Έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας (FPC)
Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας είναι το σύστημα με το οποίο ο κατασκευαστής δηλώνει και εγγυάται την ομοιογένεια της παραγωγής του και την διατήρηση σε βάθος χρόνου των επιδόσεων που είχε το κούφωμα – δείγμα που υποβλήθηκε σε δοκιμή. Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας είναι αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή και δεν απαιτούνται εξακριβώσεις από κανέναν φορέα. Πρέπει δε να περιλαμβάνει:

 • Τα έγγραφα που δηλώνουν τα αποτελέσματα των Αρχικών Δοκιμών Τύπου (εκθέσεις μετρήσεων).
 • Τα συνημμένα έγγραφα που συνοδεύουν το συμβόλαιο μεταξύ του προμηθευτή και του ιδίου αν κάνει χρήση του δικαιώματος των διαδοχικών αρχικών δοκιμών τύπου.
 • Μια γραπτή περιγραφή της διαδικασίας του ελέγχου των υλικών, των διαδικασιών της κατάστασης των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιεί σε χρονικά διαστήματα που καθορίζει ο ίδιος.
 • Γραπτές διαδικασίες για την διαχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται.
 • Την διατήρηση για 5 χρόνια της τεκμηρίωσης για τις παραδοθείσες παραγγελίες, ενώ για τις εκθέσεις των αρχικών δοκιμών τύπου μέχρι τότε που κατασκευάζονται οι τυπολογίες των κουφωμάτων που καλύπτονται.

Αν ο κατασκευαστής διαθέτει ISO 9000 ή μεταγενέστερο ή πιστοποίηση SEKA – Q. SYSTEM, ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας που προβλέπει, είναι συμμορφούμενος με όσα απαιτούνται για την Σήμανση CE.

Αντικατάσταση εξαρτημάτων
Το πρότυπο ΕΝ 14351-1 προβλέπει την δυνατότητα χρήσης εξαρτημάτων διαφορετικών από αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί στις αρχικές δοκιμές τύπου, χωρίς να χρειάζεται η επανάληψη των δοκιμών, αρκεί να έχουν επιδόσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες των εξαρτημάτων που είχαν χρησιμοποιηθεί στο κούφωμα – δείγμα (αρχή της «λειτουργικής ισοδυναμίας»).

Ευθύνη του κατασκευαστή
Η ευθύνη για την ορθή εναπόθεση της Σήμανσης CE, είναι σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά του κατασκευαστή κουφωμάτων. Είναι λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωμένος να δίνει στον τελικό χρήστη την δήλωση συμμόρφωσης CE για τα κουφώματα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν είναι ο ίδιος και τοποθετητής, θα πρέπει να συντάξει και να δώσει στο συνεργείο τοποθέτησης οδηγίες για την σωστή τοποθέτηση.

 

banner-showroom-small copy  1-els   apoklistikh-synergates EUROPA-CLUB-250px     product-catalog-banner-gr

 

Ανακοινώσεις
Συστήματα αλουμινίου EUROPA - πραγματικά 100% ελληνικά προϊόντα
Για την ασφάλειά σας, EUROPA.Προστατεύστε το σπίτι και την περιουσία σας με συστήματα αλουμινίου EUROPA
Για να μην έχετε παρεξηγήσεις, όταν ζητάτε συστήματα αλουμινίου, σιγουρευτείτε ότι τα κουφώματα, τα ρολά, οι σήτες είναι όλα EUROPA!