Δήλωση Πολιτικής με ΥΕΑ 2010

Η εταιρία αναγνωρίζει ότι η Ποιότητα είναι πρωταρχικός παράγων για την ικανοποίηση απαιτήσεων υψηλού επιπέδου των πελατών και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτούς, στοιχεία που αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά για την διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης, με σεβασμό στα περιβαλλοντικά θέματα και σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων σ’ αυτήν. Για να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος εφαρμόζεται ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα, το περιβάλλον και την Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία, συμμορφούμενο με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 αντίστοιχα.

H διοίκηση της εταιρίας EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ A.B.E. δεσμεύεται για τη διαρκή εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος και για την συνεχή και αδιάλειπτη συμμετοχή όλου του προσωπικού στη παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες.

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εταιρία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ A.B.E. θα διασφαλίζει διαρκώς ότι τα προϊόντα της εταιρίας ικανοποιούν τους πελάτες και ότι παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή προδιαγραφές του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, λαμβάνοντας συγχρόνως μέριμνα για τη προστασία του περιβάλλοντος και της Yγείας & Aσφάλειας στην εργασία.

Στα πλαίσια αυτά οι στόχοι της εταιρίας είναι οι επόμενοι:

  • Η αδιάλειπτη προσπάθεια βελτίωσης των προϊόντων και μείωσης του κόστους παραγωγής.
  • Η διατήρηση των υψηλών μεριδίων πωλήσεων στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά, καθώς και η περαιτέρω αύξησή τους.
  • Η συνεχής βελτίωση της οικονομικής θέσης μέσω της αύξησης της κερδοφορίας.
  • Η διατήρηση και η ενίσχυση της καλής φήμης της εταιρίας ως προς την ποιότητα, την παρεχόμενη εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία της.
  • Η τήρηση των Νομοθετικά επιβαλλόμενων ορίων και κανόνων για όλους τους σημαντικούς κινδύνους που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων.
  • Η μείωση των επιδράσεων που ενδεχόμενα προκαλούν στο περιβάλλον οι δραστηριότητες της.
  • Εξάλειψη των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας.
  • Ανάπτυξη συνείδησης Υγιεινής & Ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα μέσα στην εταιρεία.

Παράλληλα όποια πρώτη ύλη δύναται να ανακυκλωθεί, ακόμη και αν δεν απαιτείται από την Νομοθεσία, να συλλέγεται και να προωθείται προς ανακύκλωση.

Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με την εφαρμογή ελέγχου και παρακολούθησης όλων των διαδικασιών που υπάγονται στις λειτουργίες των προμηθειών, της διακίνησης, της αποθήκευσης, της παραγωγής, του ελέγχου, της διανομής των προϊόντων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλου του συστήματος διαχείρισης.

Αυτό το επίπεδο ελέγχου θα διασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα παράγονται με μία αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διαδοχή δραστηριοτήτων και ότι ικανοποιούν όλες τις προσδιορισμένες απαιτήσεις των πελατών.

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρίας για συνεχή βελτίωση. Η συνεχής βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω της θέσπισης σκοπών και στόχων βελτίωσης κατά τις τακτικές ανασκοπήσεις της Διοίκησης. Το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης παρακολουθείται συνεχώς μέσω διαφόρων δεικτών όσον αφορά την απόδοσή του, ενώ η Διοίκηση έχει δεσμευτεί ότι με βάση το παραπάνω πλαίσιο θα θεσπίζει συνεχώς νέους στόχους και προγράμματα βελτίωσης.

Εκπρόσωποι της Διοίκησης στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, και Υγιεινής & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος στην εργασία, θα είναι ο Διευθυντής Ποιότητας και ο Τεχνικός Ασφαλείας και Υπεύθυνος Περιβάλλοντος αντίστοιχα. Με βάση αυτό το ρόλο, θα είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συνεχούς εφαρμογής του τεκμηριωμένου ενιαίου συστήματος σε όλη την εταιρία. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Διοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει την πολιτική για την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά της.

Ανακοινώσεις
Συστήματα αλουμινίου EUROPA - πραγματικά 100% ελληνικά προϊόντα
Για την ασφάλειά σας, EUROPA.Προστατεύστε το σπίτι και την περιουσία σας με συστήματα αλουμινίου EUROPA
Για να μην έχετε παρεξηγήσεις, όταν ζητάτε συστήματα αλουμινίου, σιγουρευτείτε ότι τα κουφώματα, τα ρολά, οι σήτες είναι όλα EUROPA!